Databáze pohřbených na Národním hřbitově v Terezíně

Databáze obsahuje údaje o 1 133 obětech nacistické perzekuce pohřbených na Národním hřbitově v Terezíně. Z celkového počtu jednotlivých hrobů (2 386) je jmény obětí označena necelá polovina, protože ostatky nalezené po válce v hromadných hrobech se již nepodařilo v mnoha případech identifikovat. Některé hroby jsou označeny jmény pouze symbolicky.

Základem pro vytvoření databáze byla kartotéka pohřbených na Národním hřbitově uložená na dokumentačním oddělení Památníku Terezín. Její původ není znám, nezachoval se žádný doklad o jejím vzniku. Pravděpodobně ji vytvořil Spolek pro udržování Národního hřbitova, který o Národní hřbitov pečoval v prvních poválečných letech.

Údaje v databázi byly porovnány s nápisy na náhrobcích, a při tom bylo zjištěno mnoho drobných nesrovnalostí – odchylky ve tvarech jmen i v datech narození a úmrtí. Údaje byly ověřovány a upřesňovány v rámci možností podle dostupných pramenů uložených převážně ve sbírkách Památníku Terezín. Dle možností budou postupně opravovány i nápisy na náhrobcích, na nichž byly nepřesnosti zjištěny.

Přes veškerou snahu Databáze pohřbených na Národním hřbitově v Terezíně vzhledem k neúplnosti, a také nedokonalosti některých pramenů není bezchybná. Toto je nutné při vyhledávání v ní brát v úvahu. Při hledání konkrétního jména stačí využít jen kořen slova se symbolem * (např. Kertes, Kert* - *ert* ).

Plocha Národního hřbitova se dá rozdělit do několika oddělení (viz připojený plánek). Hroby v jednotlivých odděleních jsou vždy číslovány od jedničky. Identifikované oběti se nalézají v odděleních 1, 2, 6, 7 a 8. Hroby, v nichž jsou uloženy neidentifikované ostatky, jsou označeny pouze čísly.

Charakteristika jednotlivých oddělení Národního hřbitova


Oddělení č. 1

Toto oddělení se stalo základem Národního hřbitova. Při Národním pohřbu 16. 9. 1945 byly v prostoru před Malou pevností v Terezíně pohřbeny ostatky obětí, exhumované z šesti hromadných hrobů nalezených na šancích Malé pevnosti. V těchto hromadných hrobech byli pohřbeni vězni policejní věznice gestapa v Terezíně, zemřelí za období od 1. 3. – 7. 5. 1945, a několik vězňů z evakuačních transportů, které přišly do Malé pevnosti v závěru války. Exhumace hromadných hrobů byla provedena ve dnech 30. 8. – 4. 9. 1945. Totožnost zemřelých se podařilo určit u více než 200 osob přesně, několik dalších hrobů bylo označeno jmény symbolicky na žádost pozůstalých.

V oddělení č. 1 bylo původně 601 hrobů , ale náhrobek č. 3 byl zrušen, když byly ostatky opětovně exhumovány a převezeny do rodné obce zemřelého.Oddělení č. 2

28 hrobů s ostatky vězňů policejní věznice v Terezíně a osob z evakuačních transportů exhumovaných v dubnu 1946 z hromadných hrobů na obecním hřbitově v Terezíně. Tito vězni zemřeli v terezínské nemocnici v květnu 1945. Ve hřbitovní knize byla zjištěna jména pouze části obětí. Označení 18 hrobů jmény v tomto oddělení je pouze symbolické, protože již nebylo možné oběti určit.

Oddělení č. 3

Pylon označuje místo, kde je pohřbena část ostatků vězňů zemřelých v koncentračním táboře v Litoměřicích.

Oddělení č. 4

Ústřední pylon, kde je uložen popel 52 vězňů policejní věznice v Terezíně, kteří byli zastřeleni při poslední popravě v Malé pevnosti 2. 5. 1945.

Oddělení č. 5

Dva pylony označují místo, kde byl pohřben popel několika tisíc obětí zpopelněných v terezínském krematoriu. Původně byl sypán do jam poblíž krematoria.

Oddělení č. 6

79 hrobů s ostatky exhumovanými v dubnu 1946 z hromadných hrobů u Lovosic, většinou šlo o oběti z projíždějících evakuačních transportů z likvidovaných koncentračních táborů v říši. Oběti již nebylo možno identifikovat. Při úpravách Národního hřbitova v r. 1974 byly poblíž těchto hrobů uloženy také urny s popelem tří osob přemístěné z jiné části hřbitova. V jednom případě šlo o popel vězně policejní věznice v Terezíně (jméno je známo), další dvě urny patřily pravděpodobně vězňům ghetta Terezín, jejichž popel nebyl na podzim 1944 nějakým nedopatřením zlikvidován.

Oddělení č. 7

789 hrobů s ostatky vězňů koncentračního tábora v Litoměřicích, exhumovanými z hromadných hrobů v prostoru bývalého tábora v dubnu 1946. Identifikace zemřelých již nebyla možná, pouze 13 hrobů bylo na žádost pozůstalých označeno symbolicky.

Oddělení č. 8

886 urnových hrobů, v nichž jsou pohřbeni vězni terezínského ghetta zemřelí v době od 1. 1. do 15. 3. 1945 a vězni zemřelí v období tyfové epidemie na konci války a po osvobození, mezi nimiž bylo mnoho vězňů z evakuačních transportů, které dorazily do ghetta Terezín po 20. 4. 1945. Mimo nich se v tomto oddělení nalézá hrob jedné osoby zemřelé v ghettu Terezín v roce 1942. (Tato urna byla pohřbena do hrobu, z něhož byly v roce 1964 na přání pozůstalých ostatky vyzvednuty.) V tomto oddělení se nachází 865 hrobů označených jmény.

Oddělení č. 9

Pylon, pod nímž je pohřben popel asi 3 000 obětí terezínského ghetta nalezený v lednu 1958 v blízkosti nacistické podzemní továrny v Litoměřicích. Byl tam zakopán v roce 1944, kdy byly před příchodem komise Mezinárodního výboru Červeného kříže likvidovány urny zemřelých, původně uložené v kolumbáriu v ghettu Terezín. (Větší část uren byla tehdy vysypána do řeky Ohře poblíž Terezína.)

Oddělení č. 10

V roce 1955 v něm byly pohřbeny 3 rakve s popelem sesypaným ze 140 uren, které byly do té doby uloženy v Malé pevnosti.

Informace k historii Národního hřbitova naleznete zde:

http://archive.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum/historie/narodni-hrbitov