Perzekvovaní Židé z českých zemí, kteří neprošli ghettem Terezín

Databáze „Perzekvovaní Židé z českých zemí, kteří neprošli ghettem Terezín“ obsahuje údaje o židovských obětech nacistického represivního aparátu z českých zemí, kteří z různých důvodů nebyli deportováni do Terezína, ale do jiných míst na územích okupovaných nacistickým Německem. Databáze postihuje léta 1938 až 1945. V další fázi jejího budování budou do ní budou zahrnuty dosud chybějící osoby, které byly v říjnu 1939 deportovány z Moravské Ostravy do tábora Nisko nad Sanem v Polsku. Již nyní ovšem databáze obsahuje jména židovských vězňů předaných do koncentračních táborů po „anšlusu“ Rakouska nebo z odtrženého pohraničí českých zemí.

V databázi se nachází především jména těch perzekvovaných Židů, kteří se narodili na území bývalého Protektorátu Čechy a Morava či okupovaného pohraničí, které bylo v převážné většině začleněno do Říšské župy Sudety (Reichsgau Sudetenland).1 Kromě těchto osob jsou v databázi zahrnuti i Židé s cizí státní příslušností, kteří byli umučeni na území českých zemí, vyjma židovských obětí z policejní věznice na Malé pevnosti v Terezíně (viz. samostatná databáze Památníku Terezín - Polizeigefängnis Theresienstadt 1940-1945 / věznice gestapa v Malé pevnosti Terezín 1940-1945).2

Databáze obětí byla vytvořena s cílem soustředit v jednom celku údaje roztroušené v mnoha zahraničních archivech (Polsko, SRN, Rakousko) či volně přístupných zdrojích, které jsou však mnohým badatelům neznámé či těžko přístupné.3

Badatelé na těchto stránkách najdou např. informace k židovským obětem z českých zemí deportovaných na Východ z Francie a Belgie,4 dále o osobách narozených v českých zemích, které byly deportovány z Německa či Rakouska (Ostmarky) přímo do ghett a pracovních a vyhlazovacích táborů na Východě.5 Databáze obsahuje i jména židovských obětí nacistického teroru v koncentračních táborech Třetí říše, kteří měli své rodiště na území českých zemí, nebo jejichž národnost na základě dobových dokumentů byla uvedena jako česká, resp. československá.6

Databáze se kromě osobních údajů o datu a místě narození snaží na základě dochovaných dokumentů alespoň zkratkovitě postihnout osudy jednotlivých perzekvovaných osob. Časová data vážící se k jednotlivým místům utrpení mohou být buď datem deportace do dotyčného místa, nebo se jedná o dobu, ve které se o této osobě zmiňují zachované táborové či jiné dokumenty. U osob, u nichž nebylo možno určit přesné datum a místo úmrtí, je v databázi uvedeno poslední známé místo. Dalším informačním zdrojem pro badatele bude i zachované táborové číslo.

Pro vyhledávání doporučujeme používat symbolu „ * “, který zastupuje libovolnou řadu znaků (např: L*wy – může znamenat Lewy, Loewy, Löwy).

Tato databáze je neuzavřená a popisuje aktuální stav výzkumu na počátku roku 2011. Elektronická verze umožňuje tuto databázi na základě nových jednotlivých poznatků a začleňování rozsáhlých pramenů neustále aktualizovat a proto Vám, uživatelům a badatelům, budeme vděčni za jakékoliv poznámky, připomínky či podněty, odkazy na dobové dokumenty či poskytnutí fotografií k připomínaných jménům.

Kontakt: databaze@pamatnik-terezin.cz


1Kromě sudetské župy se jedná i o území na jihozápadě Čech, které bylo připojeno k Bavorsku a stalo se tak součástí župy Bavorská Východní marka (Reichsgau Bayerische Ostmark). V roce 1942 bylo toto území přejmenováno na říšskou župu Bayreuth (Reichsgau Bayreuth). Zbytek území na jihu byl připojen k bývalému Rakousku (Ostmark) a v jeho rámci rozdělen mezi říšské župy Dolní Podunají a Horní Podunají. viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudety

2>Jedná se především o židovské osoby zapsané v matrikách zemřelých z let 1939-1945 s místem úmrtí věznice Karlovo náměstí a Pankrác. Např. Lesný Stefan, nar. 1909, Lemberg, bydliště: Praha, Heinrichsg. 12, zemřel 19.11.1943, Polizeigefängnis Karlsplatz (NA Praha, HBMa 2841). Pro cizí státní příslušníky, kteří neprošli ghettem Terezín se doporučují následující internetové vyhledavače:
Německo - Bundesarchiv - http://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/directory.html
Rakousko – DOEW - http://www.doew.at/ausstellung/shoahopferdb.html
Izrael – Yad Vashem - http://www.yadvashem.org/wps/portal/IY_HON_Welcome

3 V databázi jsou použity informace z následujících pramenů a fondů zahraničních archivů a institucí: Pamětní knihy ze Státního muzea Auschwitz-Birkenau a Muzea Majdanek, fondy památníků bývalých koncentračních táborů Bergen-Belsen, Ravensbrück, Mauthausen a Gross-Rosen. Indexy příchodů, odchodů a hlášení změn (Veränderungsmeldung) z koncentračních táborů Natzweiler, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Stutthof (především ve fondech Národního archivu v Praze, ITS v Bad Arolsenu a IPN ve Varšavě).

4Serge Klarsfeld, Memorial to the Jews Deported from France 1942-1944, New York, 1983. Tento zdroj je doplněn informacemi z databáze DOEWu.

5Použity následující pamětní knihy: Berlín (Gedenkbuch Berlins der jüdischen Opfer des Nationalsozisalismus, Berlin: Hentrich 1995.) Köln (Die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus aus Köln, Köln: Böhlau 1995) Hamburg (Hamburger jüdischer Opfer des Nationalsozialismus, Hamburg: Schmidt 1995.) Kreis Göttingen (Die jüdischen Bürger im Kreis Göttingen 1933-1945, ein Gedenkbuch, Göttingen: Wallstein, 1992) Dále byly použity i následující internetové vyhledávače:
Leipzig - http://www.leipzig.de/de/buerger/freizeit/leipzig/gedenkbuch/suche/index.aspx)
Karlsruhe - http://my.informedia.de/gedenkbuch.php?PID=2
Halle/Salle - http://www.gedenkbuch.halle.de/
Berlin-Neukölln - http://kultur-neukoelln.de/client/media/241/neukllner_gedenkbuch.pdf
univerzita Wien - http://gedenkbuch.univie.ac.at/

6V tomto případě je nejdůležitějším pramenem pro další studium fond Národního archivu v Praze, Židovské matriky (HBMa) a Koncentrační tábory a okupační vězeňské spisy (KT-OVS).